Anvendte begreber

“Unge på Sporet” opererer med centrale begreber i projektet, hvis forståelse vi gengiver kort her.

Forløb
Forløb anvendes i projektet i betydningen meningsfuldt samkoblede vejledningsaktiviteter. Det kan være besøg af en virksomhed eller kulturinstitution, gruppevejledning, individuel samtale, etc. Der skal være en sammenhæng og en tydelig progression for den enkelte unge. Forløbet starter typisk i 7. kl. og slutter ideelt med et meningsfuldt uddannelsesvalg, hhv. påbegyndt ungdomsuddannelse.

Portfolio
Det er den enkelte unge, der har ejerskab til sin portfolio. En portfolio har til formål at understøtte refleksion og dokumentation. I projektets arbejder vi med følgende målsætning:

  • Portfolioen samler den unges læringsprodukter fra de enkelte vejledningsaktiviteter og eventuelt fra opgaver imellem vejledningsaktiviteterne.
  • Den tekniske ramme for portfolioen må gerne understøtte multimodale opgavebesvarelser.
  • Portfolioen skal kunne gengive den enkelte unges progression over tid.
  • Portfolioen skal evt. kunne deles op i arbejdsportfolio og præsentationsportfolio.

Karriere, karrierelæring, karrierekompetencer
“Karriere” betegner her en persons uddannelses- og erhvervsmæssige forløb, set i en helhed.

I karrierelæring er der tale om en holdning til den kollektive vejledning med fokusskifte fra valg til læring.

Karrierelæring ses som vejen til udvikling af karrierekompetencer. Udvikling af karrierekompetencer indebærer udvikling af evnen til at reflektere over eget karriereforløb – ikke kun ift. valg af ungdomsuddannelse men ift. udvikling og jobvalg hele livet igennem. Karrierelæringsperspektivet repræsenterer et paradigmeskift ift. den gængse opfattelse af målet som udelukkende bestående af uddannelsesvalg. (Haug)

Se også Karrierelæring